Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Nieklasyczne zestawienie wyników firmy dla banków

Pierwszym zmodyfikowanym zestawieniem jest zestawienie wyniku finansowego, który odpowiada rachunkowi zysków i strat w ujęciu klasycznym. W zestawieniu tym występują (przychody|utarg}, koszty uzyskania przychodów, wynik finansowy przed opodatkowaniem, podatek dochodowy oraz zysk netto. W pozycji kosztów uzyskania przychodów występują pozycje tj: wydatki za zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu, pozostałe wydatki (w tym odsetki od kredytów i pożyczek, amortyzacja) oraz wartość różnicy remanentów. Należy tu wyjaśnić czym są ceny zakupu. W rachunkowości bowiem wyróżnia się w celach księgowych dwa rodzaje cen: są to ceny zakupu i nabycia. Cena zakupu to cena, jaką płacą nabywcy za zakupione materiały i ...

Twoja reklama